Feelings - posts 4

Mother taught me a widowed life
Ragged a thatched hut.

Teacher taught me a moral principles sky
Helpless the holy sage.

Life taught me unjustly harsh
I write become poetry.

Verse from tear
Verse from blood
Verse become pearl
Verse indomitable opposite suffering and fate.

1994


Original Vietnamese
Cảm Xúc
Bài thứ 4

Mẹ dạy cho con một đời góa bụa
Xác xơ một túp lều tranh .

Thầy dạy cho con một trời đạo lý
Bơ vơ các bậc thánh hiền .

Đời dạy cho con một đời oan nghiệt
Con viết thành thơ .

Câu thơ từ nước mắt
Câu thơ từ máu
Câu thơ thành ngọc
Câu thơ bất khuất trước khổ đau và số phận .

1994