Ảnh chụp kỷ niệm giáo sư Nguyễn Văn Hạnh 1994 ở Đà Lạt