When human discover themselves

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

When human discover themselves

God the creative world and human but human still high thoughts than the God because human know forgiveness give the not perfect by the world and forgiveness for the faults of the human.


God the creative world and human but human still great than the God because human know improvement world and improvement human.


From the struggle human known to create power:
Strength winning the ferocity.
Strength to create moral standards.
Strength liberation the slavery.


To exist human born fault the person vile.
Victory for the disgrace that human create great human.

1990 - 1995Original Vietnamese
Khi con người phát hiện ra mình

Thượng Đế sáng tạo ra thế giới và con người nhưng con người còn cao cả hơn Thượng Đế bởi vì con người biết tha thứ cho sự không hoàn thiện của thế giới đó và tha thứ cho những lỗi lầm của chính bản thân con người.


Thượng Đế sáng tạo ra thế giới và con người nhưng con người còn vĩ đại hơn Thượng Đế bởi vì con người biết cải tạo thế giới đó và cải tạo chính bản thân con người.

Từ trong đấu tranh con người biết tạo cho mình sức mạnh:
Sức mạnh chiến thắng sự dã man
Sức mạnh làm nên đạo lý
Sức mạnh thoát khỏi sự nô lệ .


Trong sự sinh tồn con người đã trót sinh ra những kẻ hèn hạ .
Trả giá cho sự sỉ nhục đó con người tạo nên những con người vĩ đại .

1990 - 1995

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4387','fl4cbbr92av28iub77tlp5bsu0','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-20 16:34:13','/ac25908/when-human-discover-themselves.html')