TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN (1948)

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

 

TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN (1948)


LỜI MỞ ĐẦU

Xét rằng việc thừa nhận phẩm giá bẩm sinh và những quyền bình đẳng bất khả chuyển nhượng của tất cả các phần tử trong đại gia đình nhân loại là nền tảng của tự do công lý và hoà bình thế giới

Xét rằng việc coi thường và khinh miệt nhân quyền đã đưa tới những hành động dã man làm phẫn nộ lương tâm nhân loại và việc đạt tới một thế giới trong đó mọi người được tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng đượïc giải thoát khỏi sự sợ hãi và khốn cùng được tuyên xưng là nguyện vọng cao cả nhất của con người

Xét rằng điều cốt yếu là nhân quyền phải được một chế độ pháp trị bảo vệ để con người khỏi bị dồn vào thế cùng phải nổi dậy chống áp bức và bạo quyền

Xét rằng điều cốt yếu là phải phát triển những tương quan hữu nghị giữa các quốc gia

Xét rằng trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc các dân tộc đã tái xác nhận niềm tin vào những nhân quyền căn bản vào phẩm cách và giá trị của con người vào quyền bình đẳng nam nữ cùng quyết tâm thúc đẩy tiến bộ xã hội và nâng cao mức sống trong một môi trường tự do hơn

Xét rằng các quốc gia hội viên đã cam kết hợp tác với Liên Hiệp Quốc để phát huy sự tôn trọng và thực thi trên toàn cầu những nhân quyền và những quyền tự do căn bản

Xét rằng một quan niệm chung về tự do và nhân quyền là điều tối quan trọng để thực hiện trọn vẹn cam kết ấy.

Vì vậy

ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HIỆP QUỐC

Công bố bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền này như một tiêu chuẩn thực hiện chung cho tất cả các dân tộc và quốc gia sao cho mỗi cá nhân và đoàn thể xã hội luôn nhớ tới bản tuyên ngôn này nỗ lực phát huy sự tôn trọng các quyền tự do này bằng học vấn và giáo dục và bằng những biện pháp lũy tiến trên bình diện quốc gia và quốc tế bảo đảm sự thừa nhận và thực thi trên toàn cầu các quyền tự do này cho các dân tộc thuộc các quốc gia hội viên hay thuộc các lãnh thỗ bị giám hộ.

Điều 1: Mọi người sinh ra tự do và bình đẳng về phẩm cách và quyền lợi có lý trí và lương tri và phải đối xử với nhau trong tình bác ái.

Điều 2: Ai cũng được hưởng những quyền tự do ghi trong bản Tuyên Ngôn này không phân biệt đối xử vì bất cứ lý do nào như chủng tộc màu da nam nữ ngôn ngữ tôn giáo chính kiến hay quan niệm nguồn gốc dân tộc hay xã hội tài sản dòng dõi hay bất cứ thân trạng nào khác.

Ngoài ra không được phân biệt về quy chế chính trị pháp lý hay quốc tế của quốc gia hay lãnh thổ mà người đó trực thuộc dù là nước độc lập bị giám hộ mất chủ quyền hay bị hạn chế chủ quyền.

Điều 3: Ai cũng có quyền được sống tự do và an toàn thân thể.

Điều 4: Không ai có thể bị bắt làm nô lệ hay nô dịch; chế độ nô lệ và sự mua bán nô lệ dưới mọi hình thức đều bị cấm chỉ.

Điều 5: Không ai có thể bị tra tấn hay bị những hình phạt hoặc những đối xử tàn ác vô nhân đạo làm hạ thấp nhân phẩm.

Điều 6: Ai cũng có quyền được công nhận là con người trước pháp luật bất cứ tại đâu.

Điều 7: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ bình đẳng không kỳ thị. Mọi người đều được bảo vệ chống lại mọi kỳ thị hay xúi giục kỳ thị trái với Tuyên Ngôn này.

Điều 8: Ai cũng có quyền yêu cầu tòa án quốc gia có thẩm quyền can thiệp chống lại những hành động vi phạm những quyền căn bản được hiến pháp và luật pháp thừa nhận.

Điều 9: Không ai có thể bị bắt giữ giam cầm hay lưu đầy một cách độc đoán.

Điều 10: Ai cũng có quyền trên căn bản hoàn toàn bình đẳng được một toà án độc lập và vô tư xét xử một cách công khai và công bằng để phán xử về những quyền lợi và nghiã vụ của mình hay về những tội trạng hình sự mà mình bị cáo buộc.

Điều 11:

 1. Bị cáo về một tội hình sự được suy đoán là vô tội cho đến khi có đủ bằng chứng phạm pháp trong một phiên xử công khai với đầy đủ bảo đảm cần thiết cho quyền biện hộ.
 2. Không ai có thể bị kết án về một tội hình sự do những điều mình đã làm hay không làm nếu những điều ấy không cấu thành tội hình sự chiếu theo luật pháp quốc gia hay luật pháp quốc tế hiện hành; mà cũng không bị tuyên phạt một hình phạt nặng hơn hình phạt được áp dụng trong thời gian phạm pháp.

Điều 12: Không ai có thể bị xâm phạm một cách độc đoán vào đời tư gia đình nhà ở thư tín hay bị xúc phạm đến danh dự hay thanh danh. Ai cũng có quyền được luật pháp bảo vệ chống lại những xâm phạm ấy.

Điều 13:

 1. Ai cũng có quyền tự do đi lại và cư trú trong quản hạt quốc gia.
 2. Ai cũng có quyền rời khỏi bất cứ quốc gia nào kể cả quốc gia của mình và có quyền hồi hương.

Điều 14:

 1. Khi bị đàn áp ai cũng có quyền tìm nơi tị nạn và được hưởng quyền tị nạn tại các quốc gia khác.
 2. Quyền này không được viện dẫn trong trường hợp sự truy tố thực sự chỉ căn cứ vào những tội trạng không có tính cách chính trị hay vào những hành động trái với mục đích và tôn chỉ của Liên Hiệp Quốc.

Điều 15:

 1. Ai cũng có quyền có quốc tịch.
 2. Không ai có thể bị tước quốc tịch hay tước quyền thay đổi quốc tịch một cách độc đoán.

Điều 16:

 1. Đến tuổi thành hôn thanh niên nam nữ có quyền kết hôn và lập gia đình mà không bị ngăn cấm vì lý do chủng tộc quốc tịch hay tôn giáo. Họ có quyền bình đẳng khi kết hôn trong thời gian hôn thú cũng như khi ly hôn.
 2. Hôn thú chỉ có giá trị nếu có sự thuận tình hoàn toàn tự do của những người kết hôn.
 3. Gia đình là đơn vị tự nhiên và căn bản của xã hội và phải được xã hội và quốc gia bảo vệ.

Điều 17:

 1. Ai cũng có quyền sở hữu hoặc riêng tư hoặc hùn hiệp với người khác.
 2. Không ai có thể bị tước đoạt tài sản một cách độc đoán.

Điều 18: Ai cũng có quyền tự do tư tưởng tự do lương tâm và tự do tôn giáo; quyền này bao gồm cả quyền tự do thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng và quyền tự do biểu thị tôn giáo hay tín ngưỡng qua sự giảng dạy hành đạo thờ phụng và nghi lễ hoặc riêng mình hoặc với người khác tại nơi công cộng hay tại nhà riêng.

Điều 19: Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình và quyền tìm kiếm tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia.

Điều 20:

 1. Ai cũng có quyền tự do hội họp và lập hội có tính cách hoà bình.
 2. Không ai bị bắt buộc phải gia nhập một hội đoàn.

Điều 21:

 1. Ai cũng có quyền tham gia chính quyền của quốc gia mình hoặc trực tiếp hoặc qua các đại biểu do mình tự do lựa chọn.
 2. Ai cũng có quyền bình đẳng tham gia công vụ trong nước.
 3. Ý nguyện của quốc dân phải được coi là căn bản của mọi quyền lực quốc gia; ý nguyện này phải được biểu lộ qua những cuộc tuyển cử có định kỳ và trung thực theo phương thức phổ thông đầu phiếu kín hay theo các thủ tục tuyển cử tự do tương tự.

Điều 22: Với tư cách là một thành viên của xã hội ai cũng có quyền được hưởng an sinh xã hội cũng như có quyền đòi được hưởng những quyền kinh tế xã hội và văn hoá cần thiết cho nhân phẩm và sự tự do phát huy cá tính của mình nhờ những nỗ lực quốc gia sự hợp tác quốc tế và theo cách tổ chức cùng tài nguyên của quốc gia.

Điều 23:

 1. Ai cũng có quyền được làm việc được tự do lựa chọn việc làm được hưởng những điều kiện làm việc công bằng và thuận lợi và được bảo vệ chống thất nghiệp.
 2. Cùng làm việc ngang nhau mọi người được trả lương ngang nhau không phân biệt đối xử.
 3. Người làm việc được trả lương tương xứng và công bằng đủ để bảo đảm cho bản thân và gia đình một đời sống xứng đáng với nhân phẩm và nếu cần sẽ được bổ sung bằng những biện pháp bảo trợ xã hội khác.
 4. Ai cũng có quyền thành lập nghiệp đoàn hay gia nhập nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi của mình.

Điều 24: Ai cũng có quyền nghỉ ngơi và giải trí được hưởng sự hạn định hợp lý số giờ làm việc và những ngày nghĩ định kỳ có trả lương.

Điều 25:

 1. Ai cũng có quyền được hưởng một mức sống khả quan về phương diện sức khỏe và an lạc cho bản thân và gia đình kể cả thức ăn quần áo nhà ở y tế và những dịch vụ cần thiết; ai cũng có quyền được hưởng an sinh xã hội trong trường hợp thất nghiệp đau ốm tật nguyền góa bụa già yếu hay thiếu phương kế sinh nhai do những hoàn cảnh ngoài ý muốn.
 2. Sản phụ và trẻ em được đặc biệt săn sóc và giúp đỡ. Tất cả các con dầu là chính thức hay ngoại hôn đều được hưởng bảo trợ xã hội như nhau.

Điều 26:

 1. Ai cũng có quyền được hưởng giáo dục. Giáo dục phải được miễn phí ít nhất ở cấp sơ đẳng và căn bản. Giáo dục sơ đẳng có tính cách cưỡng bách. Giáo dục kỹ thuật và chuyên nghiệp phải được phổ cập. Giáo dục cao đẳng phải được phổ cập cho mọi sinh viên trên căn bản bình đẳng lấy thành tích làm tiêu chuẩn.
 2. Giáo dục phải nhằm phát huy đầy đủ nhân cách tăng cường sự tôn trọng nhân quyền và những quyền tự do căn bản; phải đề cao sự thông cảm bao dung và hữu nghị giữa các quốc gia các cộng đồng sắc tộc hay tôn giáo đồng thời yểm trợ những hoạt động của Liên Hiệp Quốc trong việc duy trì hoà bình.
 3. Cha mẹ có quyền ưu tiên lựa chọn giáo dục cho các con.

Điều 27:

 1. Ai cũng có quyền tự do tham gia vào đời sống văn hoá của cộng đồng thưởng ngoạn nghệ thuật được hưởng các tiến bộ khoa học và lợi ích của những tiến bộ ấy.
 2. Ai cũng được bảo vệ bởi những quyền lợi tinh thần và vật chất phát sinh từ những sản phẩm khoa học văn học hay nghệ thuật của mình.

Điều 28: Ai cũng có quyền được hưởng một trật tự xã hội và trật tự quốc tế trong đó những quyền tự do ghi trong bản Tuyên Ngôn này có thể được thực hiện đầy đủ.

Điều 29:

 1. Ai cũng có nghiã vụ đối với cộng đồng trong đó nhân cách của mình có thể được phát triển một cách tự do và đầy đủ.
 2. Trong khi hành xử những quyền tự do của mình ai cũng phải chịu những giới hạn do luật pháp đặt ra ngõ hầu những quyền tự do của người khác cũng được thừa nhận và tôn trọng những đòi hỏi chính đáng về đạo lý trật tự công cộng và an lạc chung trong một xã hội dân chủ cũng được thỏa mãn.
 3. Trong mọi trường hợp những quyền tự do này không thể hành xử trái với những mục tiêu và tôn chỉ của Liên Hiệp Quốc.

Điều 30: Không một điều khoản nào trong Tuyên Ngôn này có thể giải thích để cho phép một quốc gia một đoàn thể hay một cá nhân nào được quyền hoạt động hay làm những hành vi nhằm tiêu hủy những quyền tự do liệt kê trong Tuyên Ngôn này.

                                                                      * * *

Nhà nước Việt Nam đã ký kết Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cùng các văn kiện dưới đây:

-" Ước Chương Quốc Tế chấm dứt các hình thức kỳ thị chủng tộc" ( Nghị quyết 1904 D-HD-/LHQ ngày 20/11/1963)"
- " Ước Chương Quốc Tế về các quyền Tự Do Kinh Tế Xã Hội và Văn Hóa" ( Nghị quyết 2200A của D-HD-/LHQ ngày 16/12/1966)
- " Ước Chương Quốc Tế  Dân Quyền và Tự Do Chính Trị ( Nghị quyết 2200A của D-HD-/LHQ ngày 16/12/1966 có hiệu lực ngày 23/7/1976.)

Địa chỉ Cao Ủy Liên Hiệp Quốc Đặc Trách Nhân Quyền

 ( The Office of the High Commissioner for Human Rights - United Nations High Commissioner for Human Rights )

Mailing Address:

OHCHR- UNOG

CH 1211 Geneva 10 Switzerland

Tel: (4122) 917-9000

Fax: (4122) 917-9016

E-mail: Webadmin.hchr@unog.ch

Website: http://www.unhchr.ch/html/hchr.htm

More...

Ánh sáng – Bóng tối – Tôi và Em.

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

 

Ánh sáng - Bóng tối - Tôi và Em.


Tôi không nhìn ánh sáng

Tôi không nhìn bóng tối.

Tôi nhìn thấy tôi

Và tôi nhìn thấy em.


Ánh sáng làm khô nước mắt

Ánh sáng lạnh lùng của máu trong đêm tối.

Ánh sáng phù phiếm xa hoa giả dối.

Ánh sáng điên cuồng của hoang mạc.


Bóng tối của những oan hồn.

Bóng tối của tội ác

Bóng tối của đê hèn

Bóng tối của mồ sâu.


Tôi nhìn thấy tôi trên ngọn đồi và trên vách núi

Những mảnh xương vùi và máu thịt của cha tôi

Tôi nhìn thấy tôi nơi làng quê yên ả

Có dòng sông xanh và nước mắt của mẹ tôi.Tôi nhìn thấy em như tôi đã tồn tại

Tôi và em sinh ra những đứa con.

Tôi nhìn thấy tôi trong nụ cười thơ trẻ

Cùng phôi thai một đất nước một linh hồn.


2007
More...

When human discover themselves

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

When human discover themselves

God the creative world and human but human still high thoughts than the God because human know forgiveness give the not perfect by the world and forgiveness for the faults of the human.


God the creative world and human but human still great than the God because human know improvement world and improvement human.


From the struggle human known to create power:
Strength winning the ferocity.
Strength to create moral standards.
Strength liberation the slavery.


To exist human born fault the person vile.
Victory for the disgrace that human create great human.

1990 - 1995Original Vietnamese
Khi con người phát hiện ra mình

Thượng Đế sáng tạo ra thế giới và con người nhưng con người còn cao cả hơn Thượng Đế bởi vì con người biết tha thứ cho sự không hoàn thiện của thế giới đó và tha thứ cho những lỗi lầm của chính bản thân con người.


Thượng Đế sáng tạo ra thế giới và con người nhưng con người còn vĩ đại hơn Thượng Đế bởi vì con người biết cải tạo thế giới đó và cải tạo chính bản thân con người.

Từ trong đấu tranh con người biết tạo cho mình sức mạnh:
Sức mạnh chiến thắng sự dã man
Sức mạnh làm nên đạo lý
Sức mạnh thoát khỏi sự nô lệ .


Trong sự sinh tồn con người đã trót sinh ra những kẻ hèn hạ .
Trả giá cho sự sỉ nhục đó con người tạo nên những con người vĩ đại .

1990 - 1995

More...

Poems for my fatherland - items 2

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

Poems for my fatherland - items 2


O my humans survive last the long years of wars
O my children Orphaned
Under traces sliding of sacred
Under abyss deep suffering of the people
History...
Assessed the values.


Twenty years
Feud has faded
And the witnesses wait day judge.

We do not see each other by the high mountains feud
We do not see each other by the depth loss.

The other side of the mountains fuzzy distance
O my bird alone the sounding plaintive...
Is native country to me
O my mother suffering sitting side monument become stone
Is my fatherland.


1995


Original Vietnamese
Bài thơ cho Tổ Quốc tôi
Bài thứ 2

Hỡi những kẻ còn sót lại qua những năm dài chiến tranh
Hỡi những đứa trẻ mồ côi

Dưới vết trượt của thần thánh
Dưới vực sâu đau khổ của nhân dânLịch sử...
Thẩm định những giá trị.


Hai mươi năm
Hận thù đã phôi pha
Và những chứng nhân chờ ngày phán xét.

Ta không nhìn thấy nhau qua những non cao hận thù
Ta không nhìn thấy nhau qua những vực sâu mất mát.

Bên kia dãy núi mờ xa
Hỡi con chim lạc loài kêu tiếng kêu oan khốc...
Là quê hương tôi.
Hỡi người mẹ khổ đau ngồi bên tượng đài hóa đá
Là tổ quốc tôi.

1995

More...

Poems for my fatherland - items 1

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

Poems for my fatherland - items 1

I am citizen of a poor country
Is son of a poor country.


The suffering and the poor is fatherland I
Long path of war and feud is my nation .
Mountains hills extensive ragged is the tomb of father my
Blue salty river sea is water eyes of my mother.

My fatherland
There is a time ...
Humans prowess crush by the wars.

My nation
A heroic nation a poor suffering nation
Thirty years pass Mother sad ache about wars
A wars is conducted with bone blood of people Vietnam.
Wars is passed peoples build monument give Mothers from ball-cartridge on all the region country.
Mother is eyes water of the homeland is the weeper of country.
Wars become the past
Mother heart still ache.


I wait you
Under the sumptuous buildings
Wet dew I am ice-cold
I write the verses
For tomorrow
Remember a period
From suffering of a poor country and event chaste of good-looker.

1995
Original Vietnamese
Bài thơ cho Tổ Quốc tôi

Bài thứ nhất .

Tôi là công dân của một nước nghèo
Là chàng trai của một nước nghèo

Bên kia sự khổ đau và nghèo nàn là Tổ Quốc tôi
Con đường dài của chiến tranh và hận thù là dân tộc tôi .
Núi đồi mênh mông xơ xác là mồ của cha tôi

Nước xanh mặn mòi sông biển là nước mắt của mẹ tôi .

Tổ Quốc tôi

Có một thời ...
Người dũng cảm bị nghiền nát bởi chiến tranh .

Dân tộc tôi
Một dân tộc anh hùng một dân tộc nghèo khổ
Ba mươi năm qua Mẹ buồn đau về một cuộc chiến tranh

Một cuộc chiến tranh được tiến hành bằng xương máu của người Việt Nam .
Chiến tranh đi qua người ta người ta xây dựng tượng đài cho Mẹ từ những vỏ đạn trên khắp miền đất nước.

Lòng Mẹ là những dòng nước mắt của quê hương là những vành khăn tang của xứ sở .
Chiến tranh đã thành dĩ vãng
Lòng Mẹ vẫn còn đau .

Anh chờ em
Dưới những cao ốc xa hoa
Sương thấm ướt xác thân anh lạnh buốt
Anh viết ra thành những câu thơ
Để mai kia
Nhớ mãi một thời
Từ nỗi đau của một nước nghèo và sự trắng trong của người đẹp .

1995 .

More...

Poems for my fatherland - items 3

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

Sincerely hope the comment about the translation of English
Poems for my fatherland - items 3

Twenty years without the sound gun
Twenty years shake on the walls do not delete be.
Twenty years mother Âu Cơ raising small child
Father Lac Long Quan go forever do not to return.


Twenty years mother wait the child dead on Truong Son or on fence strategy
Twenty years mother wait the ships immersed on sea and the child hide away from run the fatherland.
Twenty years of bone meat hero has become the mud land
Twenty years mother many suffering Mother Vietnam.


Twenty years we become Chu Dong Tu
Find places where Archaeological site father of we
Deep underground the King Hung of rest
The her Tien Dung drift at the last heaven.


We collect a heritage of decay wild.
Huyen Tran go out the heroes lachrymose
I write the verse.

I wait she on shore country
I wait she youth go through
I wait and she girl go forever.

I about place feat great
Touch hands on Was Memorial
I become man vague
Singing the song heart.

1995

Notes:
1- AuCo and LacLongQuan: Legend is the two spouses ancestry of man Vietnam.
2- ChuDongTu and Tien Dung: ChuDongTu come from poor . Get lucky Princess TienDung daughter the king HungVuong

3-HuyenTran: Daughter of King Tran exchange give King ChimThanh to expand country.


Original Vietnamese
Bài thơ cho Tổ Quốc tôi
Bài thứ 3

Hai mươi năm đã im tiếng súng
Hai mươi năm vết nứt trên tường nhà chưa xóa được
Hai mươi năm mẹ Âu Cơ nuôi đàn con thơ dại
Cha Lạc Long Quân đi mãi không về.

Hai muơi năm Mẹ chờ những đứa con nằm lại ở Trường Sơn hoặc trên vành đai chiến lược
Hai mươi năm Mẹ chờ những con tàu đắm ở ngoài khơi và những đứa con lạc loài Tổ Quốc
Hai mươi năm thịt xương những anh hùng đã thành bùn thành đất
Hai mươi năm mẹ khổ đau nhiều Mẹ Việt Nam .


Hai mươi năm ta trở thành Chữ Đồng Tử
Tìm đâu đây di chỉ của cha ta
Dưới lòng đất sâu các vua Hùng yên nghỉ
Những nàng Tiên Dung lưu lạc phương trời.

Ta góp nhặt một gia tài hoang phế
Những Huyền Trân ra đi những anh hùng rơi lệ
Ta chắp thành câu thơ.
Ta chờ em bên bờ non nước

Ta chờ em tuổi trẻ đã tàn phai

Ta chờ em và em đi mãi.
Ta về bên những chiến công vĩ đại
Chạm tay lên những tượng đài
Ta thành kẻ vu vơ
Hát bài ca trái tim.

1995

More...

Love – posts 2

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

Sincerely hope the comment about the translation of English
Love - posts 2

Demiurge born human
Give take love to human
To existence
Human has love in your heart but never know

And... through the month years of life
Love grows through the war and suffering:
Between glory and gall
Wealthy and poor
Faithful and trick
Love still keep the pure
Painful in tear keen desire in smile
In immense suffering of human.

3/1988


Original Vietnamese
Tình yêu

Bài thư 2

Tạo hóa đã sinh ra con người
Và đem trao cho con người tình yêu
Để sinh tồn ...
Con người đã mang trong mình tình yêu mà không hề hay biết.

Và ... trãi qua bao năm tháng của cuộc đời
Tình yêu lớn lên qua bao nhiêu giông tố phủ phàng
Giữa vinh quang và cay đắng
Giàu sang và nghèo hèn
Thủy chung và lừa dối
Tình yêu vẫn giữ cho mình sự tinh khôi
Xót xa trong nước mắt thiết tha trong nụ cười
Trong mênh mang đau khổ của con người .

3/1988 .

More...

The flowers side tomb

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

Sincerely hope the comment about the translation of English
The flowers side tomb

I - Man run hide by the battle struggle gun
Faces past now contain the sorrow.
Coat in past with joy honor
With time remaining barebacked.


I about gather gift baby fruit sim noontime summer hungry and exhausted
I about pluck the flowers trang plugged side tomb father
The branch of tree flowers trang side tomb wild homeland
Month year country the ups and downs.


I about homeland father hill reed white a expanse
Dew thinning round the hair of grandma past
Evening was extinguished a human lives was extinguished
Landing misfortune deserted path go about.


I about homeland mother shore waterfront slope stand
Roofs my wasted also still here
The river blue clean the river whisper
Distant past the mound also gloomy.


I about to visit mother sunsets cover
Top oil lamp flickering past still wait i
Gait single hogback
Mother silver hair already and ... river also tears welling .


I about find my
Look moon begin to awake love
I about plugged branch flowers side tomb
Give my soul and the mountains hills.

2/2000

Original Vietnamese
Hoa bên mộ

Ta - kẻ bỏ trốn bởi những cuộc đấu súng
Khuôn mặt ngày nào giờ chứa những ưu tư
Chiếc áo ngày nào của bao niềm danh dự
Theo thời gian còn lại tấm lưng trần .

Ta về hái dành tặng em trái sim những trưa hè đói lả
Ta về bẻ những nhành bông trang cắm bên phần mộ của cha
Những nhành bông trang bên những nấm mồ hoang xứ sở
Tháng năm ầu ơ non nước những thăng trầm .

Ta về quê nội đồi lau trắng bãi
Sương mong manh quanh tóc nội ngày xưa
Chiều đã tắt một đời người đã tắt
Bến trầm luân hoang vắng lối đi về .

Ta về quê ngoại bờ sông dốc đứng
Mái nhà ta hoang phế còn đây
Dòng sông trong xanh dòng sông thầm thì
Quá khứ xa xôi gò đống cũng đìu hiu .

Ta về thăm mẹ hoàng hôn kín phủ
Ngọn đèn xưa leo lét cứ chờ ta
Dáng cút côi vòm lưng còng
Tóc mẹ bạc rồi... dòng sông cũng rưng rưng .

Ta về tìm lại ta
Nhìn vầng trăng khơi dậy những thương yêu
Ta về cắm những nhành hoa bên mộ chí
Cho linh hồn ta và cho những núi đồi .

2/2000

More...

Write poetry gifts - Second article

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

Verse does not make money
But poetry made good people.

The difficulty at
I only mother and verse.

A child said to me truthfulness
Wider than heaven and earth.

1995


Original Vietnamese
Thơ viết tặng em
Bài thứ hai

Câu thơ không làm ra tiền bạc
Nhưng câu thơ làm nên con người .

Có những lúc gian nan
Tôi chỉ còn Mẹ và những câu thơ .

Lời em nói với tôi chân thật
Rộng hơn cả đất trời .

1995

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4387','nbn3dtldo8ecofjsppagi7iit6','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-20 15:42:00','/news/page-2.html')